กลุ่มงานบริหารทั่วไป


 

กลุ่มบริหารทั่วไป
(General Administration Group)

  นางศิริกุล พานพล  

นางศิริกุล พานพล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวสุดารินทร์ ผาฤพล นางสาวจงกล เจนวิชชุเมธ นางศุภาลัย  จันทรีย์< นางจรียาภรณ์ ทิพย์รัตน์
นางสาวสุดารินทร์ ผาฤพล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวจงกล เจนวิชชุเมธ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางศุภาลัย จันทรีย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางจรียาภรณ์ ทิพย์รัตน์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
       
นางสุชาดา ถาดกิ่ง นางเพ็ญประภา แรงโสม นางสาลี่ มะลีมาน
นางสุชาดา ถาดกิ่ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางเพ็ญประภา แรงโสม
พนักงานธุรการ ส4
นางสาลี่ มะลีมาน
พนักงานธุรการ ส4
       
นายประจน เอี่ยมฤทธิ์ นายณรงค์ชัย คุ่ยคาง นายจีระพันธ์ แก้วสอาด นางสาววิสุภา มาดีประเสริฐ
นายประจน เอี่ยมฤทธิ์
พนักงานธุรการ ส4
นายณรงค์ชัย คุ่ยคาง
พนักงานธุรการ ส4
นายจีระพันธ์ แก้วสอาด
พนักงานธุรการ ส4
นางสาววิสุภา มาดีประเสริฐ
พนักงานราชการ
       
นางสาวลักขณา โธนบุตร นายประสิทธิโชค ไพบูลย์สิทธิ์ นางสาวนลินภัสร์ พูลเกษมชญากิตต์ นายวราวุธ ขาวปริสุทธิ์
นางสาวลักขณา โธนบุตร
พนักงานราชการ
นายประสิทธิโชค ไพบูลย์สิทธิ์
พนักงานราชการ
นางสาวนลินภัสร์ พูลเกษมชญากิตต์
ครูอัตราจ้าง

       
     

     

กลุ่มบริหารงานทั่วไป (General Administration Group) มีภารกิจ ดังต่อไปนี้

(1) ปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณในสำนัก
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในสำนัก
(4) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
(5) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterและผลงานของสำนัก
(6) เผยแพร่และให้บริการมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterสาร
(7) ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
(8) บริหารงานบุคลากรและการพัฒนาองค์กรในสำนัก
(9) พัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
(10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในสำนักที่มิใช่งานกลุ่มใดโดยเฉพาะ
(11) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เบอร์โทร : 0-2288-5555
เบอร์ภายใน : 5555
โทรสาร : 0-2280-7045
e-mail : pr022804966@hotmail.com